Product

475V Air Gap

Part # AG-10
Catalog # Air Gap, 475V, Iron
UPC 612052056388