Product

475V Air Gap

Part # AG-9
Catalog # Air Gap, 475V, Iron
UPC 612052056371